C# 根据数据库自动生成实体类(工具二)

数据库相关的sql

//获取所有的数据库名
private static string GetAllDataSql = "SELECT NAME FROM MASTER.DBO.SYSDATABASES ORDER BY NAME";
//获取所有的表名
private static string GetAllTableSql = "SELECT name FROM sys.tables where type ='U'";
//获取所有的表信息
private static string GetTableInfoSql = @"SELECT DISTINCT a.COLUMN_NAME columnName, 
                     a.DATA_TYPE typeName, a.IS_NULLABLE isnullAble
                     From INFORMATION_SCHEMA.Columns a LEFT JOIN 
                     INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE b ON a.TABLE_NAME=b.TABLE_NAME ";

模型相关方法

//根据表名创建模型
public static void CreateSingleModel(string tableName)
		{
			string sql = $"{GetTableInfoSql} where a.table_name='{tableName}'";
			using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConnectionString))//ConnectionString为自己连接字符串
			{
				SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(sql, conn);
				conn.Open();
				SqlDataReader reader = sqlCommand.ExecuteReader();
				StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
				stringBuilder.Append($"public class {tableName} \r\n{{\r\n");
				while (reader.Read())
				{
					stringBuilder.Append($" public {GetTypeOfColumn(reader["typeName"].ToString(), reader["isnullAble"].ToString())} {reader["columnName"]} {{get;set;}}\r\n");
				}
				stringBuilder.Append("} \r\n");
				string directory = string.IsNullOrEmpty(StaticConfiguration.FieldPath) ? AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "\\Model\\": FieldPath;//FieldPath为自己文件路径
				StreamWriter sr;
				//是否存在文件夹,不存在则创建
				if (!Directory.Exists(directory))
				{
					Directory.CreateDirectory(directory);
				}
				string path = directory + "\\" + tableName + ".txt";
				//如果该文件存在则追加内容,否则创建文件
				if (File.Exists(path))
				{
					sr = File.AppendText(path);
				}
				else
				{
					sr = File.CreateText(path);
				}
				sr.Write(stringBuilder.ToString());
				sr.Flush();
				sr.Close();
			}
		}
//根据数据库直接生成所有模型
public static void BatchCreateModel()
		{
			using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConnectionString))//ConnectionString为自己连接字符串
			{
				SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(GetAllTableSql, conn);
				conn.Open();
				SqlDataReader reader = sqlCommand.ExecuteReader();
				while (reader.Read())
				{
					CreateSingleModel(reader["name"].ToString());
				}
			}
		}

其他辅助类

//获取列的类型
private static string GetTypeOfColumn(string type, string nullAble)
		{
			if (type.Equals("int") && nullAble.Equals("NO"))
				return "int";
			else if (type.Equals("int") && nullAble.Equals("YES"))
				return "int?";
			else if (type.Equals("bit") && nullAble.Equals("Not"))
				return "bool";
			else if (type.Equals("bit") && nullAble.Equals("YES"))
				return "bool?";
			else if ((type.Equals("decimal")|| type.Equals("numeric")|| type.Equals("float") || type.Equals("real")) && nullAble.Equals("NO")) 
				return "decimal";
			else if ((type.Equals("decimal") || type.Equals("numeric") || type.Equals("float") || type.Equals("real")) && nullAble.Equals("Yes"))
				return "decimal?";
			else if (type.Equals("datetime") && nullAble.Equals("YES"))
				return "DateTime?";
			else if (type.Equals("datetime") && nullAble.Equals("NO"))
				return "DateTime";
			else if (type.Equals("nchar") || type.Equals("char") || type.Equals("nvarchar") || type.Equals("varchar") || type.Equals("text"))
				return "string";
			else throw new Exception("无此类型");
		}
一、C语言自我YY 1)、C语言是许多高级计算机语言的基础,学好C语言能更好的学习其他高级语言,为以后的学习打基础;往深学C语言的话那就是学到C在Linux里的应用,Linux十分强大。 2)、C语言是一种计算机程序设计语言。具有高级语言的特点,又具有汇编语言的特点。C语言可作为工作系统设计语言,编写系统应用程序,也可以作为应用程序设计语言,编写不依赖计算机硬件的应用程序。 3)、应用范围广泛,具备很强的数据处理能力,不仅仅是在软件开发上,而且各类科研都需要用到C语言,适于编写系统软件,三维,维图形和动画。具体应用比如单片机以及嵌入式系统开发。 4)、C语言是面向过程语言,C语言通过windows/linux平台下编译的,是直接运行在windows/linux平台下的,而XX始终是运行在他的虚拟机之上的;所以理论上C语言能做一些相对于比较底层的工作,像XX就不能编写Windows病毒。 5)、如果要利用编程来做一些windows优化工作的话,建议还是利用C语言。C语言是目前世界上流行、使用最广泛的高级程序设计语言 6、很多编译器,几乎所有操作系统Windows,Linux,Unix的大部分代码都是C,C在背后做了很多东西的,也许开发游戏用C++,安卓用XX更为合适,图形界面的用其他语言开发效率更高一些(因为他们封装了很多东西),但同样的原因导致略微接近底层的功能其他语言根本干不了!Windows的API都是按照C语言的格式给的,这也很能说明问题!嵌入式开发更是离不了C语言!纵观电脑发展几十年,C语无所不能呀!
©️2020 CSDN 皮肤主题: 代码科技 设计师:Amelia_0503 返回首页